Õppesuunad Viljandi Gümnaasiumis

Viljandi Gümnaasium on riigikool, kus omandatakse kolme aasta vältel gümnaasiumiharidus. Meie kooli on võimalik õppima asuda 6 õppesuunal:


Õppesuundade täpsemad kirjeldused leiad allpool

Ühes õppesuunas õppijad moodustavad õpperühma. Igal õpperühmal on oma juhendaja.

Gümnaasiumiõpe on jagatud kolme moodulisse:

  • Üldõppe moodul – sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnasistidele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud. Kohustuslik üldõppe moodul koosneb 63 kursusest.

  •  

  • Suunaõppe moodul – sisaldab valikkursuseid lähtuvalt valitud õppesuunast. Suunaõppe moodul koosneb 20 kursusest. Siinsed kursused on komplekteeritud kooli poolt arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab. Õppeainete valikkursused sisaldavad igas õppesuunas just sellele suunale omast materjali (nt ajalugu kunsti suunas või võõrkeel loodusainete suunas).

  •  

  • Valikainete moodul – tegemist on valikainetega, mida võib õppida igas õppesuunas. Et õpilasele oleks tagatud terviklik ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, on kool komplekteerinud erinevaid valikainete plokke, millest õppija saab moodustada oma valikainete mooduli. valikainete plokid jagunevad:

- Üldõpet toetavad valikained– toetavad kohustusliku õppe läbimist, aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele;

- Suunaõpet süvendavad ja laiendavad valikained– õppesuunas õppimist täiendavad valikained, mille eesmärk on mitmekesistada õppimist valitud õppesuunas;

- Ülekoolilised valikained– pakuvad lisa suunaõppele. Eesmärk on võimaldada erineva õppesuuna õpilasel valida ka teise õppesuunda jäävaid valikkursuseid.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada õppesuuna lõpueksam ning praktiline uurimuslik töö, mille teema ja meetodi valik sõltub iga õppija huvidest ning võib olla seotud ka mõne valikaine õppimisega.

Viljandi Gümnaasiumis saab tegeleda huvitegevusega nii, et see läheb arvesse valikaine õppimisena. Nii on näiteks meie kooli valikained noortekoor, tantsurühmad, teatristuudio, koolibänd, kooli ajalehe toimetamine, kunstiateljee ja erinevad spordialad.

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik arvestada oma huvitegevust valikainete mooduli kavandamisel. Selle kooskõlastamine on individuaalne ning kinnitatakse eraldi igal õppeaastal.

Viljandi Gümnaasiumi õpilased on väga edukalt esinenud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel nii kohalikul kui riiklikul tasandil. Vaata siit meie  kooli õpilaste saavutusi.

 

Humanitaar- ja kunstide õppesuund

Õppesuund  pakub võimalust süvendatud kunstiõppeks, muusikaõppeks, draamaõppeks ning võimaldab süvendatult õppida eesti keelt, kirjandust, ajalugu ja filosoofiat. Humanitaar- ja kunstiainete õppesuunas õppimine annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks kultuuri , muusika , kunsti, teatri valdkonnas, eesti filoloogias, filosoofias, jm. Tegemist on laiapõhjalise humanitaar- ja kunstiharidusega, millele saab õppija ise lisada valikainete näol spetsiifilisi kursuseid. Humanitaar- ja kunstihariduse omandamisele aitavad kaasa keele ja kirjanduse valikkursused, etnograafiloo, ajaloo ja kultuuriloo valikkursused ning filosoofia ja usundiõpetuse kursused.

 

Võõrkeelte õppesuund

Võõrkeele õppesuunas saab õppida süvendatult inglise keelt. Iga võõrkeele suunas õppija saab lisaks valida teisi võõrkeeli, näiteks saksa, vene, soome, prantsuse, hiina ja hispaania keelt. Huvilistel on võimalik õppida saksa keelt C1  rahvusvahelise tasemeni ja sooritada rahvusvaheline DSD eksam.

Võõrkeele suunas õpitakse mitmeid valikkursusi, näiteks inglise ja ameerika kultuurilugu, inglise kirjandust, giidindust ning Eesti majandust ja poliitikat.

Keele õppimisel peab olema valmis võõrkeelse kirjanduse lugemiseks ning võõrkeeles esinemiseks. Õpingute käigus on võimalus osaleda ainealastel võistlustel ja õpilaskonkurssidel.

Selle õppesuuna õpe annab hea ettevalmistuse õpingute jätkamiseks nii kodu- kui välismaal. 

 

Sotsiaalainete õppesuund

Sotsiaalainete õppesuund sobib õpilastele, kes tunnevad huvi ühiskonnaõpetuse ja ajaloo vastu. Selles õppesuunas õpitakse rohkem valikkursusi ajaloost, politoloogiast, majandusest, õigusest, meediast ja kommunikatsioonist. Sotsiaalainete õppesuunas õppija saab laiapõhjalise ettevalmistuse jätkamaks õpinguid mitmekesises sotsiaalteaduste valdkonnas, aga ka riigiteadustes jm.

Sotsiaalsuunas õpitakse lisaks kohustuslikele kursustele ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse valikkursusi, väitlust, filosoofiat, religiooniõpetust, kunstiõpetuse valikkursusi (massikultuuri analüüs) ning lõimitud tehnoloogia ja loodusainete valikkursust „Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond“. 

 

Looduse õppesuund

See on reaalainete süvendatud õppega suund. Õppijale pakutakse võimalust mitmekülgseks arenguks kompleksse süvaõppena reaal-loodusainetes, mis on kaasaegse lähenemisviisi aluseks ka edasi õppimisel kõrgharidus- ja kutseõppesüsteemis. VG arendab integreeritud õpet, mis vastab tänapäeva nõuetele paremini, kui vaid üksikule teadusharule orienteeritus. Tugeva reaalainete põhja ja võimaluse matemaatiliste oskuste süvendamiseks ja harjutamiseks annab lai matemaatika. Loodusainete õppe süvendamiseks ja huvitavamaks muutmiseks, silmaringi laiendamiseks ja loogilise mõtlemise oskuse rakendumiseks on loodusainetes mitmeid lisakursuseid. Õpetatakse erinevaid valikkursusi, näiteks arutlusi ja praktilist uurimistegevust sisaldavad loodusaineid integreerivad kursused. Õppesuund ei jää kuiva teooria juurde, vaid laseb õppijal kogemusi saada praktiliste tööde, keskkonnaõppelaagrite, õppekäikude, spetsialistidega kohtumise kaudu.

Füüsika õppimist muudab oluliselt huvitavamaks ja paremini mõistetavaks mitmekülgne praktikumide pakett. Samuti saab teha palju katseid keemia praktikumides (2 kursust), mis on tihedalt seotud bioloogia ja teiste loodusteadustega. Bioloogia praktikumides saab tutvuda nii taimede kui loomade anatoomiaga, uurida keskkonda, mõõta elutegevuse näitajaid, saada teadmisi taimede paljundamisest jm. Geograafias laiendab  analüüsioskusi kursus „Viljandimaa majandus ja ettevõtlus“. Kõigi loodusainete õppimine on tihedas vastastikuses seoses. Arutlus- ja seostamisoskuse arendamiseks kasutatakse suulist arvestust.

Projektitöödena arendatakse õppimise meetodit „õpilaselt õpilasele“. Viljandi Gümnaasiumi õpilased teevad keemiateatrit ja viivad läbi praktikume põhikoolide õpilastele, koostavad uurimuslike tegevuspunktidega matkaradu. Õpilased osalevad  GLOBE keskkonnavaatluste teostamisel. Avatud on keemia meistriklassi kursus. TÜ Teaduskooli kursused on süvaõppehuvilistele jõukohaseks enesetäienduseks. Kõiki neid töid saab kujundada uurimuslikeks lõputöödeks. 

 

Majanduse ja ettevõtluse õppesuund

Majandussuuna lõpetaja on ettevõtlik, ettevõtluskogemusega ja suudab hästi orienteeruda majanduskeskkonnas. Majandussuunas õpitakse esimesel poolaastal majanduse ja ettevõtluse aluseid ja luuakse praktiline õpilasfirma. Täpsem kirjeldus www.ja.ee. Õppimise käigus minnakse õpilasfirma laatadele oma tooteid müüma. Õpilasfirma kogemus annab õpilastele ettekujutuse ja praktilise kogemuse majandusprotsessi reaalsest olemusest. Õppimise käigus kasutatakse erinevaid majandus- ja simulatsioonimänge.

Teisel poolaastal alustatakse uurimistööga, mis peab valmima majandusõppe lõpuks. Uurimistöö tulemus on reaalselt toimiv äriplaan, millega võiks kohe ettevõtlust alustada. Äriideena saab kasutada ideed, mis pärineb õpilasfirmast või mõnest ettevõtlikkust arendavast noorteprogrammist. Õpilased osalevad teisel poolaastal toimuval koolisisesel majandusolümpiaadil, kust parimad saavad kooli esindada piirkondlikul olümpiaadil. Olümpiaadi üks osa on majandusmäng Titan.

Teisel õppeaastal õpitakse süvendatult raamatupidamist ja turundust, et aidata veelgi kaasa uurimistööna valmiva  äriplaani koostamisele. Õppimisel kasutatakse maksimaalselt erinevaid õppimist abistavaid tarbija- ja ettevõtluskeskkondi ja simulatsioonimänge.

Õppimist toetab e-kursuste süsteem, kus on võimalik lahendada koduseid ülesandeid ning kuhu on lisatud kogu õppematerjal.  

 

Matemaatika-füüsika õppesuund

Matemaatika-füüsika õppesuund jätkab Viljandis juba üle 40 aasta olnud matemaatika-füüsika süvaõppe häid traditsioone.  Oleme kohandanud varasema õppekava tänapäevast  nõudmiste, meetodite ja novaatorlike õppevahenditega.

Matemaatika-füüsika õppesuunda õppima asumiseks on vajalik tõsine soov tegeleda õppetööga.

Läbi süvendatud matemaatika ja füüsika õppimise muutub inimene nutikamaks, areneb süsteemne ja loogiline mõtlemine ning oma väidete põhjendamise oskus, sealhulgas matemaatiliste tõestuste ning füüsikaseaduste abil. Meie eesmärk on aidata õpilasele kujundada reaalne maailmapilt.

Gümnaasiumis õpetatakse  mitmeid matemaatika ja füüsika valikkursusi ning läbitakse  reaalainete praktikume laboris. Kohustuslik suunakursus on joonestamine ja keemia lisakursus. Huvilistel on võimalik tegeleda  ka programmeerimise  ja robootikaga. Osa matemaatika ja füüsika suunakursusi viiakse läbi tasemerühmades, et pakkuda kõigile võimetekohast õpet.  Tugevamate õpilaste jaoks on kindlasti oluline väljund aineolümpiaadid. Matemaatika-füüsikasüvaõppe õpilased jätkavad ka Viie kooli kohtumise traditsioone.

Matemaatika-füüsikasüvaõppega klassidel on väga tegus vilistlasnõukogu, kes annab igal aastal ühele antud suuna lõpuklassi õpilasele stipendiumi ja korraldab perioodiliselt vilistlaskokkutulekuid.

Aeg on näidanud, et selles klassis omandatud oskused ja teadmised võimaldavad jätkata  lõpetajatel haridusteed  edukalt väga erinevatel elualadel.