Vastuvõtt

Õppesuunad

Viljandi Gümnaasium on riigikool, kus omandatakse kolme aasta vältel gümnaasiumiharidus. Meie kooli on võimalik õppima asuda 6 õppesuunal:

  • matemaatika-füüsika õppesuund,
  • loodus- ja reaalainete õppesuund,
  • võõrkeelte õppesuund,
  • humanitaar ja kunstide õppesuund,
  • sotsiaalainete õppesuund,
  • majanduse ja ettevõtluse õppesuund.

Õppesuundade täpsemad kirjeldused leiad allpool

Ühes õppesuunas õppijad moodustavad õpperühma. Igal õpperühmal on oma juhendaja.

Gümnaasiumiõpe on jagatud kolme moodulisse:

Üldõppe moodul – sisaldab kursuseid, mis on kõikidele gümnasistidele riikliku gümnaasiumi õppekava järgi kohustuslikud. Kohustuslik üldõppe moodul koosneb 63 kursusest.

Suunaõppe moodul – sisaldab valikkursuseid lähtuvalt valitud õppesuunast. Suunaõppe moodul koosneb 20 kursusest. Siinsed kursused on komplekteeritud kooli poolt arvestusega, et õppija saaks kvaliteetse ja süvendatud õppe selles valdkonnas, mis teda huvitab. Õppeainete valikkursused sisaldavad igas õppesuunas just sellele suunale omast materjali (nt ajalugu kunsti suunas või võõrkeel loodusainete suunas).

Valikainete moodul – tegemist on valikainetega, mida võib õppida igas õppesuunas. Et õpilasele oleks tagatud terviklik ja kvaliteetne gümnaasiumiharidus, on kool komplekteerinud erinevaid valikainete plokke, millest õppija saab moodustada oma valikainete mooduli. valikainete plokid jagunevad:

  • Üldõpet toetavad valikained – toetavad kohustusliku õppe läbimist, aitavad kaasa kõrgel tasemel soorituse suutlikkuse saavutamisele;
  • Suunaõpet süvendavad ja laiendavad valikained – õppesuunas õppimist täiendavad valikained, mille eesmärk on mitmekesistada õppimist valitud õppesuunas;
  • Ülekoolilised valikained – pakuvad lisa suunaõppele. Eesmärk on võimaldada erineva õppesuuna õpilasel valida ka teise õppesuunda jäävaid valikkursuseid.

Gümnaasiumi lõpetamiseks tuleb sooritada õppesuuna lõpueksam ning praktiline uurimuslik töö, mille teema ja meetodi valik sõltub iga õppija huvidest ning võib olla seotud ka mõne valikaine õppimisega.

Viljandi Gümnaasiumis saab tegeleda huvitegevusega nii, et see läheb arvesse valikaine õppimisena. Nii on näiteks meie kooli valikained noortekoor, tantsurühmad, teatristuudio, koolibänd, kooli ajalehe toimetamine, kunstiateljee ja erinevad spordialad.

Õpilasel, kes tegeleb väljaspool kooli huviharidusega, on võimalik arvestada oma huvitegevust valikainete mooduli kavandamisel. Selle kooskõlastamine on individuaalne ning kinnitatakse eraldi igal õppeaastal.

Viljandi Gümnaasiumi õpilased on väga edukalt esinenud erinevatel olümpiaadidel ja võistlustel nii kohalikul kui riiklikul tasandil.

Matemaatika-füüsika õppesuund

Matemaatika-füüsika õppesuund jätkab Viljandis juba üle 40 aasta olnud matemaatika-füüsika süvaõppe häid traditsioone.  Oleme kohandanud varasema õppekava tänapäevast  nõudmiste, meetodite ja novaatorlike õppevahenditega.

Matemaatika-füüsika õppesuunda õppima asumiseks on vajalik tõsine soov tegeleda õppetööga.

Läbi süvendatud matemaatika ja füüsika õppimise muutub inimene nutikamaks, areneb süsteemne ja loogiline mõtlemine ning oma väidete põhjendamise oskus, sealhulgas matemaatiliste tõestuste ning füüsikaseaduste abil. Meie eesmärk on aidata õpilasele kujundada reaalne maailmapilt.

Gümnaasiumis õpetatakse  mitmeid matemaatika ja füüsika valikkursusi ning läbitakse  reaalainete praktikume laboris. Kohustuslik suunakursus on joonestamine ja keemia lisakursus. Huvilistel on võimalik tegeleda  ka programmeerimise  ja robootikaga. Osa matemaatika ja füüsika suunakursusi viiakse läbi tasemerühmades, et pakkuda kõigile võimetekohast õpet.  Tugevamate õpilaste jaoks on kindlasti oluline väljund aineolümpiaadid. Matemaatika-füüsikasüvaõppe õpilased jätkavad ka Viie kooli kohtumise traditsioone.

Matemaatika-füüsikasüvaõppega klassidel on väga tegus vilistlasnõukogu, kes annab igal aastal ühele antud suuna lõpuklassi õpilasele stipendiumi ja korraldab perioodiliselt vilistlaskokkutulekuid.

Aeg on näidanud, et selles klassis omandatud oskused ja teadmised võimaldavad jätkata  lõpetajatel haridusteed  edukalt väga erinevatel elualadel.