Vastuvõtt

Vastuvõtukord

Viljandi Gümnaasiumi vastuvõtueeskiri on koostatud lähtuvalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ sätestatud korrast ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §27 lõigetest 3, 5 ja 6.

§1 Vastuvõtu alus

(1) Kooli vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik.

(2) Viljandi Gümnaasium võtab vastu õpilasi põhikooli lõpetamise tulemuste, kirjaliku sisseastumiseksami ja vestluse tulemuste alusel.

(3) Viljandi Gümnaasium saadab kutse õppima asumiseks maakondlikel ainevõistlustel silmapaistvaid tulemusi näidanud õpilastele, kelle hinnete keskmine on vähemalt 4,0. Keskmise hinde kujunemisel lähevad arvesse järgmised õppeained: eesti keel, kirjandus, Avõõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, loodusõpetus, geograafia, bioloogia, füüsika, keemia, ajalugu, inimeseõpetus, ühiskonnaõpetus.

(4) Viljandi Gümnaasiumisse ei pääse õppima põhikooli tunnistusel puuduliku hindega õpilane.

(5) Sisseastujate vastuvõtmist korraldab kooli vastuvõtukomisjon, mille töökorra ja koosseisu kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

§2 Sisseastumiseksami korraldus

(1) Kooli sisseastumiseksam toimub aprilli kuu teise täisnädala laupäeval ning sellest teavitatakse kooli kodulehel.

(2) Sisseastumiseksamile registreerimine toimub elektrooniliselt läbi Viljandi Gümnaasiumi kodulehe menüü „Sisseastujale“. Kui õpilasel ei ole võimalik elektrooniliselt sisseastumiseksamile registreerida, saab ta seda teha kooli kantselei telefonil 43 60 300.

(3) Õpilane valib sisseastumiseksamile registreerimisel õppesuuna.

(4) Sisseastumiseksam on kirjalik. Eksam sisaldab matemaatika, eesti keele ning õppesuunülesandeid põhikooli õppekava ulatuses.

(5) Kutsega õpilane sooritab ainult eksami matemaatika osa.

(6) Sisseastumiseksami sooritamiseks on aega 2 astronoomilist tundi.

(7) Sisseastumiseksami tulemused avaldatakse kodeeritult ja õppesuundade kaupa kooli kodulehel kahe nädala jooksul pärast eksami sooritamist.

(8) Mõjuval põhjuse korral (haigestumine, olulise kaaluga perekondlik põhjus) on eksamit erandkorras võimalik sooritada muul ajal, mis määratakse kooli poolt. Selleks peab lapsevanem või lapse seaduslik esindaja pöörduma vähemalt kaks nädalat enne eksamit Viljandi Gümnaasiumi õppealajuhataja poole, et teatada puudumise põhjus. Õppealajuhataja teavitab otsusest uue eksami aja määramise osas kolme tööpäeva jooksul.

§3 Avalduse esitamine õppima asumiseks

(1) Eksamitulemustega koos avatakse kooli kodulehel avalduse link, mille kaudu tuleb sisseastujal kinnitada Viljandi Gümnaasiumisse õppima asumist.

§4 Sisseastumisvestluse korraldus

(1) Kõik sisseastujad osalevad sisseastumisvestlusel.

(2) Sisseastumisvestlused toimuvad Viljandi Gümnaasiumis ning õppesuundade kaupa.

(3) Sisseastumisvestluse toimumise aeg saadetakse sisseastuja e-postile.

§5 Sisseastumisel esitatavad dokumendid

(1) Sisseastumisdokumentide esitamine toimub sisseastumisvestluse ajal.

(2) Esitamiseks vajalikud dokumendid on:

  • avaldus (eeltäidetav kooli kodulehel pärast eksamitulemuste avaldamist),
  • tervisekaart või ametlikult kinnitatud väljavõte tervisekaardist,
  • põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht),
  • 9. klassi tunnistus,
  • isikut tõendav dokument.

(3) Eelnevate õpingute läbimisel välisriigis lisab sisseastuja avaldusele välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (International Standard Classification of Education – ISCED).

§6 Vastuvõtu otsusest teavitamine

(1) Kooli vastu võetud õpilaste lõplikud nimekirjad avaldatakse õpperühmade kaupa pärast sisseastumisvestlusi kooli kodulehel kolme tööpäeva jooksul .

(2) Juhul kui õpilane on arvatud gümnaasiumiõpilaste nimekirja, kuid soovib vahetusõpilasena aastaks õppima asuda välismaale, säilitatakse talle järgmiseks õppeaastaks õppekoht samas õpperühmas.