See on reaalainete süvendatud õppega suund. Õppijale pakutakse võimalust mitmekülgseks arenguks kompleksse süvaõppena reaal-loodusainetes, mis on kaasaegse lähenemisviisi aluseks ka edasi õppimisel kõrgharidus- ja kutseõppesüsteemis. VG arendab integreeritud õpet, mis vastab tänapäeva nõuetele paremini, kui vaid üksikule teadusharule orienteeritus. Tugeva reaalainete põhja ja võimaluse matemaatiliste oskuste süvendamiseks ja harjutamiseks annab lai matemaatika. Loodusainete õppe süvendamiseks ja huvitavamaks muutmiseks, silmaringi laiendamiseks ja loogilise mõtlemise oskuse rakendumiseks on loodusainetes mitmeid lisakursuseid. Õpetatakse erinevaid valikkursusi, näiteks arutlusi ja praktilist uurimistegevust sisaldavad loodusaineid integreerivad kursused. Õppesuund ei jää kuiva teooria juurde, vaid laseb õppijal kogemusi saada praktiliste tööde, keskkonnaõppelaagrite, õppekäikude, spetsialistidega kohtumise kaudu.

Füüsika õppimist muudab oluliselt huvitavamaks ja paremini mõistetavaks mitmekülgne praktikumide pakett. Samuti saab teha palju katseid keemia praktikumides (2 kursust), mis on tihedalt seotud bioloogia ja teiste loodusteadustega. Bioloogia praktikumides saab tutvuda nii taimede kui loomade anatoomiaga, uurida keskkonda, mõõta elutegevuse näitajaid, saada teadmisi taimede paljundamisest jm. Geograafias laiendab  analüüsioskusi kursus „Viljandimaa majandus ja ettevõtlus“. Kõigi loodusainete õppimine on tihedas vastastikuses seoses. Arutlus- ja seostamisoskuse arendamiseks kasutatakse suulist arvestust.

Projektitöödena arendatakse õppimise meetodit „õpilaselt õpilasele“. Viljandi Gümnaasiumi õpilased teevad keemiateatrit ja viivad läbi praktikume põhikoolide õpilastele, koostavad uurimuslike tegevuspunktidega matkaradu. Õpilased osalevad  GLOBE keskkonnavaatluste teostamisel. Avatud on keemia meistriklassi kursus. TÜ Teaduskooli kursused on süvaõppehuvilistele jõukohaseks enesetäienduseks. Kõiki neid töid saab kujundada uurimuslikeks lõputöödeks. 

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Subject field