Loodus- ja reaalainete õppesuuna muudavad õppijale huvitavaks õuesõppega seotud projektides osalemine ja praktikumide suunakursused, kus tehakse palju loomingulisust arendavaid katseid koostöös teiste õpilastega, kujunevad paremad analüüsioskused ja eneseväljendus. Praktikume on keemias 3, füüsikas 4, bioloogias 3 ja mitme aine temaatikaga õppemoodulitest koosnev „Loodusteadused, tehnoloogia, ühiskond“. Lisakursusteks on „Globaliseeruv maailm“ ja „Elu keemia“. Esinemisoskusi saab arendada ja põnevaid katseid teha soovi korral kooli teadusteatris osaledes. Tasemeks vajalikke võõrkeeleoskusi aitavad õppesuunas kujundada 4 lisa-keelekursust. Ülekoolilisi valikaineid on vaja valida vähemalt 5 kursust kooliaja jooksul.

Loodus-reaalsuuna lõpetajat iseloomustab lai silmaring, avatud suhtumine uutes olukordades, asjalikku mõtlemist toetav loodusteaduslik arutlusviis, oskus teha sõbralikult koostööd. Meie vilistlased kiidavad koolist saadud praktilise tegutsemise oskusi, mis on kasuks edasi õppimisel  nii loodus- kui humanitaarvaldkonnas, majanduserialadel kui ka rakenduskõrgkoolides. Sinust endast oleneb, kui kitsad või laiad on piirid!

KOHUSTUSLIK KURSUSTE HULK: 96 + riigikaitse kursus

MATEMAATIKAKURSUSTE MAHT: Lai matemaatika (14 kursust + riigieksami kursus)

ÜLEKOOLILISTE VALIKKURSUSTE MAHT: 5 kursust

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Subject field
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku
Saki järjekord: 
2