Majandussuunas õpitakse majanduse ja ettevõtluse aluseid, turundust, raamatupidamist, majandusmatemaatikat, välismajandust ja finantskirjaoskust.

Teisel õppeaastal luuakse 3-5 liikmelistes gruppides õpilasfirma JA (Junior Achievement) Eesti ettevõtlusõppe programmis. Õpilasfirma kaudu saadakse teadmisi väikeettevõtte loomisest, tegutsemisest ja lõpetamisest, lisaks saab seeläbi suurepärase meeskonnatöö tegemise ning erinevate kooliväliste osapooltega suhtlemise kogemuse. Õpilasfirmaga osaletakse laatadel ja võistlustel ning iga õpilasfirma programmi läbinud noor saab teha Entrepreneurial Skills Pass (ESP) testi, et saada rahvusvaheline ettevõtlusteadmiste tunnistus, mis annab lisavõimalusi nii Euroopas kui kogu maailmas ülikoolidesse ja tööle kandideerimisel. Õpilasfirma tegevusaasta on aluseks praktilisele uurimistööle, mis kirjutatakse ja kaitstakse gümnaasiumi tasemel.

Õppimise käigus kasutatakse kõigil kolmel aastal  erinevaid majandus- ja simulatsioonimänge ning võetakse osa  majandusolümpiaadidest, konkurssidest ja võistlustest. Teoreetilist õpet täiendavad praktilised kohtumised ettevõtjatega ja õppekäigud ettevõtetesse.

KOHUSTUSLIK KURSUSTE HULK: 96 + riigikaitse kursus

MATEMAATIKAKURSUSTE MAHT: Lai matemaatika ehk 14 kursust + riigieksami kursus

ÜLEKOOLILISTE VALIKKURSUSTE MAHT: 6 kursust

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Subject field
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku
Saki järjekord: 
3