Matemaatika-füüsika õppesuund jätkab Viljandis juba üle 40 aasta olnud matemaatika-füüsika süvaõppe häid traditsioone.  Oleme kohandanud varasema õppekava tänapäevast  nõudmiste, meetodite ja novaatorlike õppevahenditega.

Matemaatika-füüsika õppesuunda õppima asumiseks on vajalik tõsine soov tegeleda õppetööga.

Läbi süvendatud matemaatika ja füüsika õppimise muutub inimene nutikamaks, areneb süsteemne ja loogiline mõtlemine ning oma väidete põhjendamise oskus, sealhulgas matemaatiliste tõestuste ning füüsikaseaduste abil. Meie eesmärk on aidata õpilasele kujundada reaalne maailmapilt.

Gümnaasiumis õpetatakse  mitmeid matemaatika ja füüsika valikkursusi ning läbitakse  reaalainete praktikume laboris. Kohustuslik suunakursus on joonestamine ja keemia lisakursus. Huvilistel on võimalik tegeleda  ka programmeerimise  ja robootikaga. Osa matemaatika ja füüsika suunakursusi viiakse läbi tasemerühmades, et pakkuda kõigile võimetekohast õpet.  Tugevamate õpilaste jaoks on kindlasti oluline väljund aineolümpiaadid. Matemaatika-füüsikasüvaõppe õpilased jätkavad ka Viie kooli kohtumise traditsioone.

Matemaatika-füüsikasüvaõppega klassidel on väga tegus vilistlasnõukogu, kes annab igal aastal ühele antud suuna lõpuklassi õpilasele stipendiumi ja korraldab perioodiliselt vilistlaskokkutulekuid.

Aeg on näidanud, et selles klassis omandatud oskused ja teadmised võimaldavad jätkata  lõpetajatel haridusteed  edukalt väga erinevatel elualadel. 

Language
Estonian
Pictures: 
Tabbed content page type: 
Subject field
Õppeainete tabel: 
Õppeained (RÕK + LK)10.klassi kursused11.klassi kursused12.klassi kursused
Eesti keel
Kirjandus
B2 taseme võõrkeel
B1 taseme võõrkeel
Matemaatika
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Ühiskonnaõpetus
Inimeseõpetus
Muusikaõpetus
Kunstiõpetus
Kehaline kasvatus
Uurimistöö
Arvutiõpetus
Valikkursus
Kokku